SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

1) Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe które otrzymaliśmy od właścicieli danych lub osób ich reprezentujących i informujemy, że są one przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

2) Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od ENEL-PC sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

3) ENEL-PC sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach, ul. Graniczna 74B wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 311554 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6312567783, REGON: 240972705 jest administratorem danych swoich pracowników, byłych pracowników, kontrahentów, klientów.

4) Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany.

5) Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

6) Zakres przetwarzanych danych osobowych klientów i kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

a) Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej jest konieczne w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
b) Podanie danych w celu realizacji umowy handlowej, złożenia zamówienia lub zlecenia realizacji usługi jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń.
c) Podanie danych w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania,
d) Podanie danych w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.

7) Dane osobowe przetwarzane są także przez Spółkę ENEL-PC sp. z o.o. w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt, przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1 lit.f) RODO, a zakres zależy od formy kontaktu.

a) w przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe.
b) w przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść wiadomości tekstowych.
c) w ramach uporządkowania korespondencji przetwarza się dane osobowe w pocztowych książkach nadawczych tj. imię, nazwisko, adres.
Dane te nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora. W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym. W/w dane przetwarzane są przez okres 5 lat od ostatniego wpisu w książce lub od kontaktu teleinformatycznego.

8) Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego, a dane w umowie przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego. Inne dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

9) Spółka ENEL-PC sp. z o.o. nie powołała Inspektora ochrony danych. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@enel-pc.pl.

10) Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa:

a) Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
b) Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

11) Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

12) Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

13) Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

14) Informujemy również o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.