Informacja

W związku z planowanym połączeniem Spółki ENEL sp. z o. z siedzibą w Gliwicach (Spółki Przejmowanej), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 69302, ze Spółką ENEL-PC sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach (Spółką Przejmującą), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 311554, na podstawie art. 492 § 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, Zarząd Spółki ENEL-PC Sp. z o.o., stosownie do art. 500 § 2 (1) ksh, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 28 kwietnia 2017 r.

  • icoPlan Polaczenia.pdf, Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 28 kwietnia 2017 r